REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
Bdirect MAGDALENA SZEWCZUK

§ 1
Definicje Regulaminu

Wszystkie terminy niżej wymienione, pisane dużą literą, będą miały na użytek niniejszego regulaminu następujące znaczenie:

Administrator – Bdirect Magdalena Szewczuk, 51-109 Wrocław, ul. Na Polance 16A lok. 9, NIP 898-203-20-80

Regulamin – niniejszy zbiór przepisów regulujących kwestie związane z użytkowaniem systemu, portalu, produktów, usług oferowanych przez firmę Bdirect Magdalena Szewczuk,

Towar – będące przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępne na platformie https://www.magdalenaszewczuk.pl oraz https://kursy.magdalenaszewczuk.pl publikacje drukowane, publikacje elektroniczne, gadżety reklamowe

Usługa – będąca przedmiotem świadczenia usług nabywanych za pośrednictwem sklepu internetowego: dostęp do internetowej platformy edukacyjnej, kursy on-line, szkolenia stacjonarne

Przedmiot zamówienia – zdefiniowany powyżej Towar lub Usługa. Określenie to jest używane w niniejszym regulaminie zamiennie z określeniami Towar lub Usługa

Publikacje drukowane – publikacja oferowana w postaci książkowej lub broszurowej.

Publikacja elektroniczna – publikacja oferowana w postaci elektronicznej bez względu na rodzaj i format plików w jakich została utrwalona

Kursy on-line – opracowane przez Sprzedawcę szkolenia z zakresu marketingu, sprzedaży, motywacji, prowadzone niestacjonarnie w określonym czasie za pomocą wybranych przez sprzedawcę narzędzi służących do komunikowania się na odległość

Szkolenia stacjonarne – opracowane przez Sprzedawcę szkolenia prowadzone stacjonarnie w określonym miejscu i czasie

Konto klienta – podstrona sklepu internetowego, gdzie klient może aktualizować swoje dane, zmieniać hasło dostępowe do konta oraz sprawdzać stan zamówienia

Hasło – ustalane przez klienta ciąg znaków, konieczny do zalogowania się do konta Klienta

Login – adres poczty elektronicznej klienta podany przy zakładaniu konta klienta i podawany wraz z hasłem podczas logowania się do tego konta

Koszyk – funkcjonalność sklepu internetowego, polegająca w szczególności na umożliwieniu łatwego dokonywania zakupów Towarów lub Usług , umożliwiająca podgląd ich nazw, ilości oraz wartości

§ 2
Dane kontaktowe

1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie www.magdalenaszewczuk.pl i jest prowadzony przez Sprzedawcę.
2. Kontakt w sprawie reklamacji, odstąpieniu od umowy oraz informacji handlowej:
e mail: biuro@magdalenaszewczuk.pl
telefon: 531 761 833
adres do korespondencji pisemnej:
Bdirect Magdalena Szewczuk, ul. Na Polance 16a/9 51-109 Wrocław

§ 3
Przepisy ogólne

1. Regulamin określa warunki i zasady udostępniania i sprzedaży Szkoleń i/lub Produktów przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
2. Udostępnianie i sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, pomiędzy Administratorem a Klientem.
3. Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.
4. Poprzez złożenie zamówienia w Serwisie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies.
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną jest brak spełnienia wymienionych wymagań technicznych.
7. Operator dokłada starań potrzebnych do prawidłowego działania Serwisu.
8. Informacje o wszystkich przerwach technicznych, błędach technicznych i awariach oraz ewentualnych związanych z nimi konsekwencjach dla klientów będą umieszczane na stronie głównej Serwisu oraz przesyłane mailowo.

§ 4
Zawarcie umowy i dostawa

1. Złożyć Zamówienie można poprzez kliknięcie przycisku zakupu znajdującego się w Serwisie i wypełnienie następnie pojawiającego się formularza zgłoszenia.
2. Jeśli płatność jest potrzebna po dokonaniu wyboru płatności Klient dokonuje jej na stronie wybranego banku lub portalu płatniczego, zgodnie z właściwym regulaminem tego podmiotu, udostępnionym pod jego domeną.
3. Każda Rejestracja i Zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres podany przez Klienta.
4. Otrzymanie wiadomości poczty elektronicznej informującej o przyjęciu Zamówienia oznacza, iż Zamówienie zostało złożone prawidłowo i doszło do zawarcia Umowy.
5. Wysyłka następuje automatycznie po rejestracji lub dokonaniu płatności i Klient godzi się na otrzymanie maili systemowych od Administratora.

§ 5
Ceny

1. Wszystkie, aktualne ceny podane są w Ofercie w ramach Serwisu.
2. Ceny są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.

§ 6
Zmiany Regulaminu

1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.
2. Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.
3. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego regulaminu, przy czym nie obowiązują one Klientów, którzy zawarli Umowę z Administratorem przed publikacją zmian.

§ 7
Zmiany Terminów i Gwarancja

1. Administrator zobowiązany jest informować Klienta o wszelkich powstałych zmianach terminów.
2. Jeśli klient zakupił bilet, a termin szkolenia stacjonarnego z powodów niezależnych od organizatora ulegnie zmianie, istnieje możliwość wykorzystania danego biletu na kolejny wybrany przez klienta termin tego samego rodzaju szkolenia stacjonarnego.
3. Zwrot biletów w przypadku zakupienia go w cenie promocyjnej nie jest możliwy. (Z wyjątkiem zwrotu w terminie ustawowym tj. 14 dni od dnia zakupu).
4. Administrator udziela Klientowi 14 dniowej Gwarancji Satysfakcji nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonywane przez partnerów zewnętrznych.

§ 8
Zwroty i reklamacje

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu dowodu zakupu, o ile jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących.
2. Zwrotu Klient może dokonać poprzez przesłanie wiadomości poczty elektronicznej na adres Administratora zgłaszającej chęć dokonania zwrotu.
3. Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, Administrator zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania pisma rezygnacji lub faktury zwrotnej, na wskazane przez Klienta konto bankowe.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych produktów.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dostarczenie przesyłki na błędny adres, jeśli został on podany przez Klienta z chwilą składania zamówienia. Jeśli niemożność doręczenia przesyłki wynika z winy Klienta, otrzyma on zwrot wartości swojego zamówienia po potrąceniu wysyłki w dwie strony.
6. Wszelkie reklamacje wymagają formy pisemnej i mogą być kierowane korespondencyjnie na adres: biuro@magdalenaszewczuk.pl

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość ma możliwość odstąpienia od niej bez podania przyczyny.
2 . Odstąpienie od umowy polega na złożeniu przez Konsumenta stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru.
3 . Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
4 . Towar należy odesłać na adres: Bdirect Magdalena Szewczuk – ul. Na Polance 16a/9, 51-109 Wrocław. Można również dostarczyć towar osobiście po wcześniejszym umówieniu się.

§ 10
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

1. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązany jest podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klientów w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
2. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Magdalena Szewczuk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą BDirect Magdalena Szewczuk z siedzibą we Wrocławiu, ul. Łubinowa 1 lok. 9, 52-210 Wrocław, NIP: 8982032080 REGON: 932958486.
3. Dane osobowe Klientów są pobierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 – tekst jednolity, ze zm.) w celach realizacji i rozliczenia usług świadczonych w ramach umowy oraz w celach marketingowych.
4. W celu prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 2 powyżej Administrator danych osobowych zbiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email, miasto zamieszkania.
5. W celu realizacji umowy zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu Administrator danych osobowych zbiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer NIP, adres email, numer telefonu kontaktowego.
6. Podanie danych osobowych wskazanych w ust. 3 i 4 powyżej jest dobrowolne, a jednocześnie niezbędne do wykonania umowy oraz korzystania z usług, o których mowa w ust. 2 powyżej, jak również rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
7. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu.
8. Dane osobowe udostępnione przez Klientów, są przetwarzane wyłącznie na potrzeby realizacji celów, o których mowa w ust. 2 powyżej, w tym realizacji umowy sprzedaży, o której mowa w § 3 powyżej.
9. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
10. Klient ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 – tekst jednolity) albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
11. Dokonując zakupu lub rejestracji w formularzu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania umowy.
12. Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, o którym mowa w §3 powyżej, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
13. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera POLITYKA PRYWATNOŚCI ZNAJDUJĄCA SIĘ NA STRONIE SKLEPU.

§ 11
Roszczenia sporne

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.
3. W przypadku, gdy Klient będzie chciał wdać się w spór ze Sklepem w związku z obsługą reklamacji towaru ma również możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. Regulamin obowiązuje od dnia 1 czerwca 2016 roku. Sklep ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem. Zmiany Regulaminu stają się skuteczne z dniem publikacji nowego regulaminu, przy czym nie obowiązują one Klientów, którzy zawarli Umowę ze Sklepem przed publikacją zmian.